Văn bản pháp quy của Trường


Nội quy phòng máy tính thực hành Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Quy định về tổ chức hoạt động của Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Tài chính - Marketing (Website).

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin - Quản lý dữ liệu

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<