Lịch học thực hành


LỊCH MỞ CỦA PHÒNG MÁY TÍNH THỰC HÀNH CƠ SỞ QUẬN 9
Ngày 22/01/17 23/01/17 24/01/17 25/01/17 26/01/17 27/01/17 28/01/17
  PM Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng 101 7530_Tin học đại cương 7525_Tin học đại cương 7526_Tin học đại cương 7527_Tin học đại cương   7529_Tin học đại cương  
GV. N Chí Đạt GV.N Quốc Thanh GV. N Huy Khang GV. ĐN Thúy Nguyệt   GV.VT Thanh Hương  
104 7507_Tin học đại cương            
GV. B Mạnh Trường            
107 7505_Tin học đại cương       0824_Tin học đại cương 4002_Tin học kế toán  
Bị trùng lich       GV. T Anh Sơn Chưa có gv  
108 7506_Tin học đại cương 7502_Công cụ phát triển 7508_ Tin học đại cương 7509_Tin học đại cương 7504_Tin học đại cương 7505_Tin học đại cương  
GV HN Thành Trung GV. V Xuân Thể GV. ĐN Thúy Nguyệt GV. B Mạnh Trường GV. B Mạnh Trường GV. HN Thành Trung  
201 5501_Cơ sở dữ liệu và GT 6001_Tin học đại cương 7543_Tin học đại cương 7502_Tin học đại cương 7548_Tin học đại cương 7544_Tin học đại cương  
GV. T Anh Sơn GV. ĐN Thúy Nguyệt GV. N Quốc Thanh GV. T Anh Sơn GV. LTK Thoa GV.VT Thanh Hương  
202 0803_Tin học đại cương 0814_Tin học đại cương 0807_Tin học đại cương 0808_Tin học đại cương 0820_Tin học đại cương 0810_Tin học đại cương  
GV. LT Kim Thoa GV. N Huy Khang GV. T Anh Sơn GV. N Quốc Thanh GV. HN Thành Trung GV. N Huy Khang  
205 0101_An toàn bảo mật   7519_Tin học đại cương 1001_Mạng máy tính và TT 0701_Kiến trúc máy tính 2001_Nhập môn lập trình  
GV. V Xuân Thể   GV. HN Thành Trung GV. N Huy Khang GV. V Xuân Thể GV. V Xuân Thể  
206 7524_Tin học đại cương 7520_Tin học đại cương   7521_Tin học đại cương 7522_Tin học đại cương    
GV. N Huy Khang GV. LT Kim Thoa   GV. LT Kim Thoa GV. N Huy Khang    
207 0817_Tin học đại cương   0825_Tin học đại cương 7544_Tin học đại cương 0819_Tin học đại cương 7543_Tin học đại cương  
GV. N Quốc Thanh   Bị trùng lịch GV. N Quốc Thanh GV. B Mạnh Trường GV. LT Kim Thoa  
Người Trực Tình Quế Tình Hương Anh Tình Hương Anh  
Chiều 101 7542_Tin học đại cương 7537_Tin học đại cương 7538_Tin học đại cương 7539_Tin học đại cương 7540_Tin học đại cương    
GV. ĐN Thuỷ Nguyệt GV. B Mạnh Trường GV. B Mạnh Tường GV. HN Thành Trung GV. V Xuân Thể    
104 7546_Tin học đại cương            
GV. T Anh Sơn            
107 0801_Tin học đại cương 7547_Tin học đại cương       7536_Tin học đại cương  
GV. LT Kim Thoa GV. N Quốc Thanh       GV. N Quốc Thanh  
108 7518_Tin học đại cương 7513_Tin học đại cương 7514_Tin học đại cương 7515_Tin học đại cương 7516_Tin học đại cương    
GV. N Huy Khang GV. LT Kim Thoa GV. HN Thành Trung GV. N Huy Khang GV. B Mạnh Trường    
201 7513_Tin học đại cương 7503_Tin học đại cương 7510_Tin học đại cương 7511_Tin học đại cương 7512_Tin học đại cương    
Bị trùng lich GV. ĐN Thúy Nguyệt GV. T Anh Sơn GV. B Mạnh Trường GV. V Xuân Thể    
202 7545_Tin học đại cương   0809_Tin học đại cương 0823_Tin học đại cương 0822_Tin học đại cương 7542_Tin học đại cương  
GV.B Mạnh Tường   GV. LTK Thoa GV. N Quốc Thanh GV. HN Thành Trung GV. ĐN Thuỷ Nguyệt  
205              
             
206 7536_Tin học đại cương 7531_Tin học đại cương   7533_Tin học đại cương 7534_Tin học đại cương 4001_Tin học kế toán  
GV. N Quốc Thanh GV. HN Thành Trung   GV. LT Kim Thoa GV. ĐN Thúy Nguyệt Chưa có gv  
207   0801_Tin học đại cương 0818_Tin học đại cương 0804_Tin học đại cương 0816_Tin học đại cương 0813_Tin học đại cương  
  GV. LT Kim Thoa GV. N Quốc Thanh GV. ĐN Thúy Nguyệt GV. N Huy Khang GV. N Huy Khang  
Người Trực Tình Quế Tình Hương Anh Tình Hương Anh  

Các bài viết khác

Lich cc Q9 15-21.1.2018

Lich cs q9 08-14.01-2018

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<