Lịch học thực hành


 
LỊCH MỞ CỦA PHÒNG MÁY TÍNH THỰC HÀNH CƠ SỞ QUẬN 9
Ngày 23/04/18 24/04/18 25/04/18 26/04/18 27/04/18 28/04/18 29/04/18
  PM Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Sáng   101 6030_Tin học đại cương 6025_Tin học đại cương   6027_Tin học đại cương   6029_Tin học đại cương  
GV. N Chí Đạt GV.N Quốc Thanh   GV. ĐN Thúy Nguyệt   GV.VT Thanh Hương   
104 6007_Tin học đại cương            
GV. B Mạnh Trường            
107 0814_Tin học đại cương 0807_Tin học đại cương     0824_Tin học đại cương 4002_Tin học kế toán  
GV. N Huy Khang GV. B Mạnh Trường     GV. T Anh Sơn GV. LT Kim Thoa  
108 6006_Tin học đại cương 4502_Công cụ phát triển   6009_Tin học đại cương 6004_Tin học đại cương 6005_Tin học đại cương  
GV HN Thành Trung GV. V Xuân Thể   GV. B Mạnh Trường GV. B Mạnh Trường GV. HN Thành Trung  
201 6008_Tin học đại cương 6001_Tin học đại cương   6002_Tin học đại cương 6048_Tin học đại cương 7544_Tin học đại cương  
GV. ĐN Thuỷ Nguyệt GV. ĐN Thúy Nguyệt   GV. T Anh Sơn GV. LTK Thoa GV.VT Thanh Hương  
202 0803_Tin học đại cương 0814_Tin học đại cương   0808_Tin học đại cương 0820_Tin học đại cương 0810_Tin học đại cương  
GV. LT Kim Thoa GV. N Huy Khang   GV. N Quốc Thanh GV. HN Thành Trung GV. N Huy Khang  
205 0824_Tin học đại cương 0825_Tin học đại cương     0803_Tin học đại cương 0809_Tin học đại cương  
GV. N Quốc Thanh GV. L T Kim Thoa     GV. VT Thanh Hương GV. LT Kim Thoa  
206 7524_Tin học đại cương 6020_Tin học đại cương   6021_Tin học đại cương 6022_Tin học đại cương THUDCB THUDCB
GV. N Huy Khang GV. ĐN Thúy Nguyệt   GV. LT Kim Thoa GV. N Huy Khang GV. N M Sang GV. N M Sang
207 0817_Tin học đại cương     0818_Tin học đại cương 0819_Tin học đại cương THUDCB THUDCB
GV. N Quốc Thanh     GV. N Quốc Thanh GV. B Mạnh Trường GV.M T Uyên GV.M T Uyên
Người Trực Tình Hương Anh   Tình Hương Anh Sang Sang
Chiều 101 7542_Tin học đại cương 6037_Tin học đại cương   7539_Tin học đại cương 6040_Tin học đại cương    
GV. ĐN Thuỷ Nguyệt GV. B Mạnh Trường   GV. HN Thành Trung GV. V Xuân Thể    
104 7546_Tin học đại cương            
GV. T Anh Sơn            
107 0801_Tin học đại cương 7547_Tin học đại cương   6031_Tin học đại cương      
GV. LT Kim Thoa GV. N Quốc Thanh   GV. HN Thành Trung      
108 6006_Tin học đại cương 6013_Tin học đại cương   6015_Tin học đại cương 6016_Tin học đại cương    
GV. H N Thàn Trung GV. V Xuân Thể   GV. N Huy Khang GV. T Anh Sơn    
201   6003_Tin học đại cương   6011_Tin học đại cương 6012_Tin học đại cương    
  GV. ĐN Thúy Nguyệt   GV. T Anh Sơn GV. N Huy Khang    
202 6045_Tin học đại cương     0823_Tin học đại cương 0822_Tin học đại cương    
GV.B Mạnh Tường     GV. N Quốc Thanh GV. HN Thành Trung    
205        7542 - THĐC  0811_Tin học đại cương 0810_Tinh học đại cương  
      GV, T Anh Sơn (bù) GV T Anh Sơn GV. ĐN Thuỷ Nguyệt (28/4)  
206 6036_Tin học đại cương 6031_Tin học đại cương   6033_Tin học đại cương 7534_Tin học đại cương 4001_Tin học kế toán  
GV. N Quốc Thanh GV. HN Thành Trung   GV. LT Kim Thoa GV. ĐN Thúy Nguyệt GV. L T Kim Thoa  
207       0804_Tin học đại cương 0816_Tin học đại cương 0813_Tin học đại cương  
      GV. ĐN Thúy Nguyệt GV. N Huy Khang GV. N Huy Khang  
Người Trực Tình Hương Anh   Tình Hương Anh Hương Anh  
Tối 101              
             
104              
             
107   THUDCB   THUDCB      
  GV. L Tuấn Anh   GV. L Tuấn Anh      
108   THUDCB   THUDCB      
  Khai giảng   Khai giảng      
201   THUDCB   THUDCB      
  GV. Tuấn   GV. Tuấn      
202   THUDCB   THUDCB      
  GV. N Quốc Thanh   GV. N Quốc Thanh      
205   THUDCB   THUDCB      
  GV. HN Thành Trung   GV. HN Thành Trung      
206 THUDCB THUDCB   THUDCB THUDCB    
GV. N Ba Huy GV. P Văn Sơ   GV. P Văn Sơ GV. N Ba Huy    
207 THUDCB THUDCB   THUDCB THUDCB    
Lớp tháng 1 Lớp tháng 1   Lớp tháng 1 Lớp tháng 1    
Người Trực Tình Hương Anh   Tình Hương Anh    

Các bài viết khác

Lich cs q9 16-22.04.2018

Lich cs q9 9-15.04.2018

Lich cs q9 2-8.04.2018

Lich cs q9 26-01.04.2018

Lich cs q9 19-25.03.2018

Lich cc Q9 12-18.3.2018

Lich cs q9 5-11.03.2018

Lich cs q9 26-04.03-2018

lich cs q9 05-08.02.2018

Lich cc q9 15-21.1.2018

lich cs q9 22-28.01.2018

Lich cc Q9 15-21.1.2018

Lich cs q9 08-14.01-2018

Liên hệ


Văn phòng
Trung tâm thông tin - Quản lý dữ liệu
P.505, số 306 Nguyễn Trọng Tuyển
Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08086246
Email
datacenter@ufm.edu.vn
We're on social networks
<